وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور STATUS
[RSA] lnxsr01
[RSA] lnxsr02
[RSA] lnxsr03
[RSA] lnxsr04
[RSA] lnxsr05
[RSA] lnxsr06
[RSA] lnxsr07
[RSA] lnxsr08
[RSA] lnxsr09
[RSA] lnxsr10
[RSA] lnxsr11
[RSA] lnxsr12
[RSA] lnxsr13
[RSA] lnxsr14